1
ประธานกรรมการ
 
   
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
นายนิเทศ  บุญกลิ่น
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายศิริศักดิ์ สรานุกูล
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
รศ.บำรุง  สุขพรรณ์  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางยุวณี ศุภศิลป์
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายเด่น  มีประวัติ  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นายโชติศักดิ์   กล่ำช้าง
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายจำลอง  พันธุฤทธิ์  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นางรัญจวน ศรวารี  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นางสมศรี  กีรติวุฒิกุล
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายสุรศักดิ์   กุลเรือง  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายอภินันท์ ชูหนู  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายทนง  วิเศษสิงห์

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
50

ปี 
49

ประธานกรรมการ

1.

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

นายนิเทศ  บุญกลิ่น

 

คณะวิทย์ฯอาคารอเนกฯ

3.

นายศิริศักดิ์  สรานุกูล

 

กองงานศูนย์รังสิตฯ

4.

รศ.บำรุง  สุขพรรณ์

 

คณะเศรษฐ์ฯ

เหรัญญิก

5.

นางยุวณี  ศุภศิลป์

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นายเด่น  มีประวัติ

 

ทั่วไป

7.

นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง

 

คณะรัฐฯ

8.

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์

 

คณะพาณิชย์ฯ

9.

นางรัญจวน  ศรวารี

 

ตึกเอนกฯ

10.

นางมณฑิรา  ยุวนิชยากุล

 

รพ., คณะแพทย์ฯ

11.

นางสมศรี กีรติวุฒิกุล

 

สำนักหอสมุดฯ

12.

นายสนธินันท์ กาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

 

คณะศิลป์ฯ

13.

สุรศักดิ์    กุลเรือง

 

สำนักงานอธิการบดี

14.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

ทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

15