รายนามคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 ชุดที่  51/2565  
   

ประธานกรรมการ

     
           
         
           
    ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์      
   
 
     

 
   

รองประธานกรรมการ

     
     
           
นายอภินันท์ ชูหนู   นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง   นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม   
   

 
    เหรัญญิก      
         
           
    นายรังษี  ธารารมย์       

 
    กรรมการ      
           
     
           

ดร.วรพล วิแหลม

 

นายบุญเลิศ วั่นเส็ง

  นายประยงค์ สมส่วน  
           
     
           
นายสิทธิชัย พันเศษ   นางสาวสายฝน อำพันศรี   ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  เอี่ยมสะอาด  
           
   

กรรมการและเลขานุการ

     
         
           
    นางสาวจรรยา สุขพินิจ      
           
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง 

1.

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

2.

นายอภินันท์    ชูหนู

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมาลินี  แซ่ตั้ง 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่ม 

รองประธานกรรมการ

5.

นายรังษี   ธารารมย์ 

เหรัญญิก

6.

ดร.วรพล     วิแหลม 

กรรมการ 

7.

นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง

กรรมการ

8. นายประยงค์ สมส่วน

กรรมการ

9. นายสิทธิชัย  พันเศษ

กรรมการ

10. นางสาวสายฝน  อำพันศรี

กรรมการ

11. ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

กรรมการ 

12.

นางสาวจรรยา  สุขพินิจ

กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินการ