รายนามคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2565  
   

ชุดที่ 51/2565

     
           
         
    ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์      
   
ประธานกรรมการ
     

 
   

รองประธานกรรมการ

     
     
นายอภินันท์ ชูหนู   นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง   นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม   

 
         
    นายรังษี  ธารารมย์       
   

เหรัญญิก

     

 
   

กรรมการ

     
     

นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์

 

นางสาวนฤมล บุญมา

  ดร.วรพล วิแหลม  
           
     
นายบุญเลิศ วั่นเส็ง   นายประยงค์ สมส่วน   นายสิทธิชัย พันเศษ  
     
นางสาวสายฝน อำพันศรี   ผศ.อรอุมา เตพละกุล   ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  เอี่ยมสะอาด  

 
   

กรรมการและเลขานุการ

     
         
    นางสาวจรรยา สุขพินิจ      
           
           
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง 

1.

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

2.

นายอภินันท์    ชูหนู

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมาลินี  แซ่ตั้ง 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่ม 

รองประธานกรรมการ

5.

นายรังษี   ธารารมย์ 

เหรัญญิก

6.

นางสาวจุฬาภรณ์   พรหมมาพันธุ์

กรรมการ

7.

นางสาวนฤมล บุญมา 

กรรมการ 

8.

ดร.วรพล     วิแหลม 

กรรมการ 

9.

นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง

กรรมการ

10. นายประยงค์ สมส่วน

กรรมการ

11. นายสิทธิชัย  พันเศษ

กรรมการ

12. นางสาวสายฝน  อำพันศรี

กรรมการ

13. ผศ.อรอุมา   เตพละกุล

กรรมการ

14. ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

กรรมการ 

15.

นางสาวจรรยา  สุขพินิจ

กรรมการและเลขานุการ