รายนามคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2563  
   

ชุดที่ 49/2563

     
           
         
    รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์      
   
ประธานกรรมการ
     

 
   

รองประธานกรรมการ

     
     
ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์   ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา    นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์  

 
         
    นางนวลรักษ์  ชอบชื่น      
           
   

เหรัญญิก

     

 
   

กรรมการ

     
     

นางสาวจรรยา สุขพินิจ

 

นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์

  นายเฉลิมยุทธ  ภูศรี  
           
     
นายเด่น มีประวัติ   นางสาวนฤมล บุญมา    นางสาวบรรจง น้ำนวล  
     
นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง    นางสาวสายฝน อัมพันศรี   นายเอกชัย ราชแสง  

 
   

กรรมการและเลขานุการ

     
         
    นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์      
           
           

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
 

ปี 
 

ประธานกรรมการ

1.

รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์    

 

 

รองประธานกรรมการ

2.

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์  เชาว์แสงรัตน์

 

 

3.

ผศ.ดร.นนทวรณ ยมจินดา

 

 

4.

นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

 

 

เหรัญญิก

5.

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น

 

 

กรรมการ

6.

นางสาวจรรยา  สุขพินิจ

 

 

 

7.

นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

 

 

 

8.

นายเฉลิมยุทธ  ภูศรี

 

 

 

9.

นายเด่น  มีประวัติ

 

 

 

10.

นางสาวนฤมล  บุญมา

 

 

 

11.

นางสาวบรรจง น้ำนวล

 

 

 

12.

นางสาวมาลินี  แซ่ตั้ง

 

 

 

13.

นางสาวสายฝน อำพันศรี

 

 

 

14.

นายเอกชัย  ราชแสง

 

 

กรรมการและเลขานุการ

15.

นางสาวศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ์