1
ประธานกรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
   
   
   3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นายชนินทร์  ชมดี  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางสาวดุษฎี  ช่วงแก้ว  
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นายเฉลิมยุทธ  ภูศรี
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ บำรุง  สุขพรรณ์  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์  
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นางมาลี  อินทร์ประเสริฐ
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นางสาวศิริรัตน์  เดชกุลทรัพย์  
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นางสาวษิญาภา  ชุณหวรานนท์  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายเอกชัย  ราชแสง  
   
 
   


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
58

ปี 
57

ประธานกรรมการ

1.

รศ. นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

ผศ. นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

 

คณะแพทย์ฯ

3.

นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง

 

คณะรัฐฯ

4.

นายชนินทร์ ชมดี

 

สำนักหอสมุด

เหรัญญิก

5.

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว

 

เหรัญญิก

 

6.

นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

 

โรงพยาบาลฯ

 

7.

นายเฉลิมยุทธ  ภูศรี

 

กองงานศูนย์รังสิต

 

8.

นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง

 

คณะศิลป์ฯ

 

9.

รศ. บำรุง  สุขพรรณ์

 

คณะเศรษฐ์ฯ

กรรมการ

10.

นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์

 

สำนักงานอธิการบดี

 

11.

นางมาลี  อินทร์ประเสริฐ

 

คณะวิทย์ฯ

 

12.

นางสาวศิริรัตน์  เดชกุลทรัพย์

 

อาคารอเนกฯ

 

13.

นางสาวษิญาภา  ชุณหวรานนท์

 

ทั่วไป

 

14.

นายเอกชัย  ราชแสง

 

ทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

15.

นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 

คณะพาณิชย์ฯ