1.

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

ประธานกรรมการ

2.

นาง ยุวณี ศุภศิลป์

รองประธานกรรมการ

3.

รศ. ดร. กุณฑล ศรีเสริมโภค

รองประธานกรรมการ

4.

ผศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา 

รองประธานกรรมการ

5.

น.ส. ศิริพร อัญญณรงค์กุล

เหรัญญิก

6.

นาย ชนินทร์ ชมดี 

กรรมการ

7.

นาย ชูเกียรติ พฤทธิสาริกร 

กรรมการ

8.

นาย นิเทศ บุญกลิ่น 

กรรมการ

9.

รศ.บำรุง สุขพรรณ์

กรรมการ

10.

รศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

กรรมการ

11.

ผศ. ยุวดี ศรีธรรมรัฐ

กรรมการ

12.

นาย เลิศ เชิงคีรี

กรรมการ

13.

นาย วิพุธ ศุภโยธิน

กรรมการ

14.

นาย วีระ ค้าขึ้น

กรรมการ

15.

ผศ. ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี 

กรรมการ

16.

นาย สมบัติ แก้วปกาศิต

กรรมการ

17.

ผศ. สุดสงวน สุธีสร

กรรมการ

18.

นาย สมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุง: 14 ก.พ. 43

คณะกรรมการดำเนินการ