รายนามคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2561
 

ชุดที่ 47/2561

 
     
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี   
 
ประธานกรรมการ
 

 

รองประธานกรรมการ

 
นายอภินันท์  ชูหนู ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

     
  นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว  
   
 

เหรัญญิก

 

 

กรรมการ

 

นางกนกรดา  ศรวารี

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์
     
นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง นางสาวบรรจง  น้ำนวล นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์
     
นางรัมภาพร  สำรองกิจ นางสาวสายฝน  อำพันศรี นายสิทธิชัย  พันเศษ

 

กรรมการและเลขานุการ

 
   
  นายธนินท์รัฐ  สุขสมกุลนันท์  
     
     

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
 

ปี 
 

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

 

 

รองประธานกรรมการ

2.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

 

3.

ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

 

 

4.

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

 

 

เหรัญญิก

5.

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว

 

 

 

6.

นางกนกรดา  ศรวารี

 

 

 

7.

รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์

 

 

 

8.

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์

 

 

 

9.

นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง

 

 

กรรมการ

10.

นางสาวบรรจง  น้ำนวล

 

 

 

11.

นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์

 

 

 

12.

นางรัมภาพร  สำรองกิจ

 

 

 

13.

นางสาวสายฝน  อำพันศรี

 

 

 

14.

นายสิทธิชัย  พันเศษ

 

 

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายธนินท์รัฐ  สุขสมกุลนันท์