1
ประธานกรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
   
   
   
 
 

 


2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
นายอภินันท์  ชูหนู
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางนวลรักษ์ ชอบชื่น  
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นางกาญจนาภรณ์  จิตต์สง่า  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพัน
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายเฉลิมยุทธ  ภูศรี  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นางสาวบรรจง  น้ำนวล  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ บำรุง  สุขพรรณ์
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นางสาวมนทิรา  ตุลาคุปต์
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิทย์  เศรษฐวงศ์
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นางสาวศิริรัตน์  เดชกุลทรัพย์  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายเอกชัย  ราชแสง  
   
 
   


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
46

ปี 
45

ประธานกรรมการ

1.

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ์

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

นายอภินันท์ ชูหนู

 

ทั่วไป

3.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

กองงานศูนย์รังสิต

4.

ว่าที่ร้อยตรีอดิศร เอี่ยมสะอาด

 

ตึกเอนกฯ

เหรัญญิก

5.

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น

 

เหรัญญิก

 

6.

นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง

 

คณะรัฐฯ

 

7.

นายเด่น มีประวัติ

 

ทั่วไป

 

8.

นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 

คณะพาณิชย์ฯ

 

9.

นางบรรจง น้ำนวล

 

คณะวิทย์ฯ

 

10.

รองศาสตราจารย์ บำรุง  สุขพรรณ์

 

คณะเศรษฐ์ฯ

กรรมการ

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

 

คณะแพทย์ฯ

 

12.

อาจารย์ ดร.วีรวิทย์  เศรษฐวงศ์

 

คณะศิลป์ฯ

 

13.

นางกาญจนาภรณ์  จิตต์สง่า

 

สำนักหอสมุด

 

14.

นางสาวมนทิรา  ตดุลาคุปต์

 

สำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

15.

นางสาวษิญาภา  ชุณหวรานนท์

 

โรงพยาบาลฯ