คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
 

ชุดที่ 46/2560

 
     
   
  รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย  ฐิติอาชากุล  
 
ประธานกรรมการ
 

 

รองประธานกรรมการ

 
นายอภินันท์  ชูหนู ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  คุณธรรมดี

     
  นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว  
   
 

เหรัญญิก

 

 

กรรมการ

 
นางกนกรดา  ศรวารี นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์ นายจำลอง  พันธุฤทธิ์
     
นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง นางสาวบรรจง  น้ำนวล นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์
     
นางรัมภาพร  สำรองกิจ นางสาวสายฝน  อำพันศรี นายสิทธิชัย  พันเศษ

 

กรรมการและเลขานุการ

 
   
  นายธนินท์รัฐ  สุขสมกุลนันท์  
     
     

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
60

ปี 
59

ประธานกรรมการ

1.

รศ.นพ.ศุภชัย  ฐิติอาชากุล

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

ทั่วไป

3.

ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

 

อาคารเอนกฯ

4.

ผศ.ดร.ประชา  คุณธรรมดี

 

คณะเศรษฐ์ฯ

เหรัญญิก

5.

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว

 

เหรัญญิก

 

6.

นางกนกรดา  ศรวารี

 

คณะแพทย์ฯ

 

7.

นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

 

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

 

8.

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์

 

คณะพาณิชย์ฯ

 

9.

นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง

 

คณะศิลป์ฯ

กรรมการ

10.

นางสาวบรรจง  น้ำนวล

 

คณะวิทย์ฯ

 

11.

นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์

 

สำนักงานอธิการบดี

 

12.

นางรัมภาพร  สำรองกิจ

 

สำนักหอสมุด

 

13.

นางสาวสายฝน  อำพันศรี

 

คณะรัฐฯ

 

14.

นายสิทธิชัย  พันเศษ

 

ทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายธนินท์รัฐ  สุขสมกุลนันท์

 

สำนักหอสมุด

 

 

คณะกรรมการดำเนินการ