ประธานกรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย  ฐิติอาชากุล
   
 
   
 
 

 

รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
นายอภินันท์  ชูหนู
   
   
   

รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด
 
 
   

รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  คุณธรรมดี
   
 
   

เหรัญญิก
 
   
นางสาวดุษฎี  ช่วงแก้ว  
   
 
   

กรรมการ
 
   
นางกนกรดา  ศรวารี  
   
 
   

กรรมการ
 
   
นายจิระเดช  สุขสมทิพย์
   
 
   

กรรมการ
 
   
นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์  
   
 
   

กรรมการ
 
   
นายจำลอง  พันธุฤทธิ์  
   
 
   

กรรมการ
 
   
นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง  
   
 
   

กรรมการ
 
   
นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง
   
 
   

กรรมการ
 
   
นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์  
   
 
   

กรรมการ
 
   
นางมาลี  อินทร์ประเสริฐ  
   
 
   

กรรมการ
 
   
นางสาวษิญาภา  ชุณหวรานนท์  
   
 
   


กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายชนินท์  ชมดี

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
59

ปี 
58

ประธานกรรมการ

1.

รศ.นพ.ศุภชัย  ฐิติอาชากุล

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

ทั่วไป

3.

ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

 

อาคารเอนกฯ

4.

ผศ.ดร.ประชา  คุณธรรมดี

 

คณะเศรษฐ์ฯ

เหรัญญิก

5.

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว

 

เหรัญญิก

 

6.

นางกนกรดา  ศรวารี

 

คณะแพทย์ฯ

 

7.

นายจิระเดช  สุขสมทิพย์

 

กองงานศูนย์รังสิต

 

8.

นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

 

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

 

9.

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์

 

คณะพาณิชย์ฯ

กรรมการ

10.

นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง

 

คณะรัฐฯ

 

11.

นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง

 

คณะศิลป์ฯ

 

12.

นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์

 

สำนักงานอธิการบดี

 

13.

นางมาลี  อินทร์ประเสริฐ

 

คณะวิทย์ฯ

 

14.

นางสาวษิญาภา  ชุณหวรานนท์

 

ทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายชนินทร์ ชมดี

 

สำนักหอสมุด

 

ประธานกรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย  ฐิติอาชากุล