รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  53/2567
     
   
     
 
 
 

     

 

 

 

    

 

กรรมการ

 
     
     
     
     
     
     
     
     
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง 

1.

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

2.

ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวษิภาภา  ชุณหวรานน

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่ม 

รองประธานกรรมการ

5.

นายรังษี   ธารารมย์ 

เหรัญญิก

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ วิริยะ

กรรมการ 

7. นางนฤภร ผลฉัตร

กรรมการ

8. นางสาวปาริชาติ ทองอยู่

กรรมการ

9. นายพิเชษฐ  สุกแสงศรี

กรรมการ

10. นายพุทธิวัฒน์ วิเศษสิงห์

กรรมการ

11. นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม

กรรมการ

12. นายสิทธิชัย  พันเศษ กรรมการ
13. นายสมโภช  จังวิบูลย์ศิลป์ กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี คอนโด

กรรมการ

15. ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการ