1
ประธานกรรมการ
 
   
ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
รองศาสตราจารย์ สวาท   แย้มวงษ์ศรี
  ประธานกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
อนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด
      ประธานอนุกรรมการวิชาการฯ
       กรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นายอภินันท์ ชูหนู  
     ประธานอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน์ 
     อนุกรรมการวิชาการฯ
 
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางนวลรักษ์ ชอบชื่น  
  กรรมการเงินกู้พิเศษ และฉุกเฉิน
อนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายเด่น มีประวัติ  
  กรรมการเงินกู้สามัญ 
กรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
 
   


7
กรรมการ
 
   
นางสาวบรรจง น้ำนวล
  อนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายทนง  วิเศษสิงห์  
  อนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 
   


9
กรรมการ
 
   
นายไพโรจน์ ภูชาญ  
  อนุกรรมการวิชาการฯ 
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 
   


10
กรรมการ
 
   
นาย สิทธิชัย พันเศษ
  ประธานกรรมการเงินกู้สามัญ 
กรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
 
   


11
กรรมการ
 
   
นางสาวสายฝน  อำพันศรี
  กรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
กรรมการเงินกู้สามัญ
 
   


12
กรรมการ
 
   
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
  กรรมการเงินกู้สามัญ 
อนุกรรมการวิชาการ ฯ
 
   


13
กรรมการ
 
   
นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์  
  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
อนุกรรมการวิชาการ ฯ
 
   


14
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายชนินทร์  ชมดี  
  กรรมการเงินกู้สามัญ 
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 
   

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

 

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
44

ปี 
53

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

รศ.สวาท แย้มวงษ์ศรี

 

คณะพาณิชย์ฯสังคมฯ

3.

ว่าที่ร้อยตรีอดิศร เอี่ยมสะอาด

 

ตึกเอเนกฯ

4.

นายอภินันท์ ชูหนู

 

สำนักงานอธิการบดี

เหรัญญิก

5.

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น

 

เหรัญญิก

 

6.

นายเด่น มีประวัติ

 

ทั่วไป

 

7.

นางบรรจง น้ำนวล

 

คณะวิทย์ฯ

 

8.

นายทนง วิเศษสิงห์

 

ทั่วไป

 

9.

นายไพโรจน์ ภูชาญ

 

คณะเศรษฐ์ฯ

กรรมการ

10.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

กองงานศูนย์รังสิต

 

11.

นางสาวสายฝน อำพันศรี

 

คณะรัฐฯ

 

12.

นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 

 

คณะแพทย์ฯ

 

13.

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์ 

 

โรงพยาบาลฯ

กรรมการและเลขานุการ

14.

นายชนินทร์ ชมดี

 

สำนักหอสมุด