รายนามคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2562  
   

ชุดที่ 48/2562

     
           
         
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี       
   
ประธานกรรมการ
     

 
   

รองประธานกรรมการ

     
     
นายอภินันท์  ชูหนู   ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด   นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์  

 
         
    นางนวลรักษ์  ชอบชื่น      
           
   

เหรัญญิก

     

 
   

กรรมการ

     
     

นางกนกรดา  ศรวารี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์

  นางสาวจรรยา สุขพินิจ  
           
     
นายจำลอง พันธุฤทธิ์   นายเฉลิมยุทธ ภูศรี   ผศ.ดร.เชาว์ฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์  
           
     
นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์   นางสาวบรรจง น้ำนวล   นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง  

 
   

กรรมการและเลขานุการ

     
         
    นางสาวสายฝน อำพันศรี      
           
           

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
 

ปี 
 

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

 

 

รองประธานกรรมการ

2.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

 

3.

ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

 

 

4.

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

 

 

เหรัญญิก

5.

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น

 

 

 

6.

นางกนกรดา  ศรวารี

 

 

 

7.

รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์

 

 

 

8.

นางสาวจรรยา สุขพินิจ

 

 

 

9.

นายจำลอง พันธุฤทธิ์

 

 

กรรมการ

10.

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี

 

 

 

11.

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

 

 

 

12.

นางสาวบรรจง  น้ำนวล

 

 

 

13.

นายธนินรัฐ สุขสุมกุลนันท์ 

 

 

 

14.

นางสาวมาลืนี แซ่ตั้ง 

 

 

กรรมการและเลขานุการ

15.

นางสาวสายฝน อำพันศรี