1
ประธานกรรมการ
 
   
ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายเลิศ   เชิงคีรี
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางยุวณี ศุภศิลป์
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายจำลอง  พันธุฤทธิ์  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  บุญนาค
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายโชติศักดิ์   กล่ำช้าง  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นายเด่น  มีประวัติ  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นายทนง  วิเศษสิงห์
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นายณัฐปคัลภ์  บินสอาด
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นายนิเทศ  บุญกลิ่น
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นางสมศรี  กีรติวุฒิกุล  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายสิทธิชัย  พันเศษ  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
ว่าที่ ร.ต. อดิศร  เอี่ยมสะอาด

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 48

ปี 47

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

รศ.บำรุง  สุขพรรณ์

 

คณะเศรษฐ์ฯ

3.

นายเลิศ  เชิงคีรี

 

ทั่วไป

4.

นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล

 

สำนักงานอธิการบด

เหรัญญิก

5.

นางยุวณี  ศุภศิลป์

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์

 

คณะพาณิชย์ฯ

7.

นายชัยวัฒน์  บุญนาค

 

คณะศิลป์ฯ

8.

นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง

 

คณะรัฐฯ

9.

นายเด่น  มีประวัติ 

 

ทั่วไป

10.

นายทนง  วิเศษสิงห์

 

ทั่วไป

11.

นายณัฐปคัลภ์  บินสะอาด

 

รพ., คณะแพทย์ฯ

12.

นายนิเทศ  บุญกลิ่น

 

คณะวิทย์ฯ

13.

นางสมศรี  กีรติวุฒิกุล

 

สำนักหอสมุดฯ

14.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

กองงานศูนย์รังสิตฯ

กรรมการและเลขานุการ

15.

ว่าที่ ร.ต. อดิศร  เอี่ยมสะอาด

 

อาคารอเนกฯ