รายนามคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564  
   

ชุดที่ 50/2564

     
           
         
    รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์      
   
ประธานกรรมการ
     

 
   

รองประธานกรรมการ

     
       
นายอภินันท์ ชูหนู       นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง   

 
         
    นายรังษี  ธารารมย์       
   

เหรัญญิก

     
   

 

     

 
   

กรรมการ

     
       

นางสาวจรรยา สุขพินิจ

 

นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์

     
           
     
นางสาวนฤมล บุญมา    ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา   นายบุญเลิศ วั่นเส็ง  
     
นางสาวภาวรรรณ พันธ์ไพโรจน์   นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์   นายเอกชัย ราชแสง  

 
   

กรรมการและเลขานุการ

     
         
    นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม      
           
           

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
 

ปี 
 

ประธานกรรมการ

1.

รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์    

 

 

รองประธานกรรมการ

2.

นายอภินันท์ ชูหนู

 

 

 

   

 

3.

นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง 

 

 

เหรัญญิก

4.

นายรังษี ธารารมย์ 

 

 

กรรมการ

5.

นางสาวจรรยา  สุขพินิจ

 

 

 

6.

นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

 

 

 

7.

นางสาวนฤมล บุญมา 

 

 

 

8.

ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา

 

 

 

9.

นายบุญเลิศ วั่นเส็ง

 

 

 

10.

นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

 

 

 

11.

นางสาวศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ์ 

 

 

 

12.

นายเอกชัย ราชแสง 

 

 

กรรมการและเลขานุการ

13.

นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม