1
ประธานกรรมการ
 
   
ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
นายพรวิชัย  แช่มศิริวัฒน์
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
ผศ.ยุวดี  ศรีธรรมรัฐ
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  บุญนาค  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางสุปราณี  หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นางพงษ์จันทร์  ชุณหะวัณ  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายเลิศ  เชิงคีรี  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นายณัฐปคัลภ์  บินสอาด  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นายอภินันท์  ชูหนู
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
ว่าที่ ร.ต. อดิศร  เอี่ยมสะอาด
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นายทนง  วิเศษสิงห์
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายสนิท  ปานสังข์  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายจำลอง  พันธุฤทธิ์  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายสิทธิชัย  พันเศษ

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 47

ปี 46

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

นายพรวิชัย  แช่มศิริวัฒน์

 

สำนักงานอธิการบดี

3.

ผศ.ยุวดี  ศรีธรรมรัฐ

 

คณะรัฐฯ

4.

นายชัยวัฒน์  บุญนาค

 

คณะศิลป์ฯ

เหรัญญิก

5.

นาง สุปราณี  หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นางพงษ์จันทร์  ชุณหะวัณ

 

สำนักหอสมุดฯ

7.

รศ.บำรุง  สุขพรรณ์

 

คณะเศรษฐ์ฯ

8.

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์

 

คณะพาณิชย์ฯ

9.

นายสนิท  ปานสังข์

 

ทั่วไป

10.

นายณัฐปคัลภ์  บินสะอาด

 

รพ., คณะแพทย์ฯ

11.

ว่าที่ ร.ต. อดิศร  เอี่ยมสะอาด

 

อาคารอเนกฯ

12.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

คณะวิทย์ฯ

13.

นายทนง  วิเศษสิงห์

 

ทั่วไป

14.

นายเลิศ  เชิงคีรี

 

ทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

กองงานศูนย์รังสิตฯ