1
ประธานกรรมการ
 
   
ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
นายสุรศักดิ์  กุลเรือง
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
รองศาสตราจารย์ สวาท   แย้มวงษ์ศรี
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายสิทธิชัย พันเศษ  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นายทนง  วิเศษสิงห์
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายเด่น มีประวัติ  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ   
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นางสาวสายฝน  อำพันศรี
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
ผศ.ดร.สมจิต  ดำริห์อนันต์
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายสมชาย  การุณวงษ์  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายไพโรจน์ ภูชาญ  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายชนินทร์  ชมดี

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
53

ปี 
42

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

นายสุรศักดิ์    กุลเรือง

 

สำนักงานอธิการบดี

3.

รศ.สวาท แย้มวงษ์ศรี

 

คณะพาณิชย์ฯสังคมฯ

4.

ว่าที่ร้อยตรีอดิศร เอี่ยมสะอาด

 

ตึกเอเนกฯ

เหรัญญิก

5.

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

กองงานศูนย์รังสิต

7.

นายทนง วิเศษสิงห์

 

ทั่วไป

8.

นายเด่น มีประวัติ

 

ทั่วไป

9.

นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 

 

คณะแพทย์ฯ

10.

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์ 

 

โรงพยาบาลฯ

11.

นางสาวสายฝน อำพันศรี

 

คณะรัฐฯ

12.

ผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์

 

คณะวิทย์ฯ

13.

นายสมชาย การุณวงษ์

 

คณะศิลป์ฯ

14.

นายไพโรจน์ ภูชาญ

 

คณะเศรษฐ์ฯ

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายชนินทร์ ชมดี

 

สำนักหอสมุด