1.

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

ประธานกรรมการ

2.

รศ.บำรุง สุขพรรณ์

รองประธานกรรมการ

3.

นาง ยุวณี ศุภศิลป์

รองประธานกรรมการ

4.

นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

รองประธานกรรมการ

5.

นาง สุปราณี หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

เหรัญญิก

6.

นายเฉลิม พันธุ์สมุทร

กรรมการ

7.

นายเชาว์ ชินนะประภา 

กรรมการ

8.

นายณรงค์ เชียงเชาว์ไว

กรรมการ

9.

นายทนง วิเศษสิงห์

กรรมการ

10.

นายนพดล เทียนขวัญ

กรรมการ

11.

นายเริงชัย เกิดมี

กรรมการ

12.

นาย วิพุธ ศุภโยธิน

กรรมการ

13.

นายสนิท ปานสังข์

กรรมการ

14.

นายสมบัติ แก้วปกาศิต

กรรมการ

15.

นาย ชนินทร์ ชมดี

กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุง: 28 ก.พ. ๔๔ 

คณะกรรมการดำเนินการ